Zakład Anatomii Prawidłowej

 

Celem „Programu Świadomej Donacji” jest przekazanie od dobrowolnych świadomych  ofiarodawców zwanych dalej „Donatorami” ciał po ich śmierci do celów naukowych i dydaktycznych realizowanych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zwanego dalej „Uniwersytetem Medycznym”.

 • §1
 1. Donatorem może być osoba zamieszkała i przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrębie województwa dolnośląskiego, opolskiego lub lubuskiego, która za życia przystąpiła do „Programu Świadomej Donacji”  Uniwersytetu Medycznego, poprzez podpisanie „Aktu Donacji” ( zał. nr 2 ).

Podpis Donatora na „Akcie Donacji” musi być uwierzytelniony przez notariusza.                           

 1. Podpisany „Akt Donacji”, Donator przekazuje do Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego  we Wrocławiu przy ul. Chałubińskiego 6A ;

 tel. 71-784-00-79; 71-784-13-31

 1. W ramach „Programu Świadomej Donacji” Donator pozostaje anonimowy dla osób trzecich, o ile w „Akcie Donacji”  nie wyraził woli ujawnienia swoich danych osobowych (imię, nazwisko, rok urodzenia i rok śmierci) w celu upamiętnienia darczyńców przez Uniwersytet Medyczny.
 • §2
 1. „Akt Donacji” jest aktem dobrowolnym, nieodpłatnym i nie może być źródłem żadnych korzyści majątkowych.
 • §3
 1. O śmierci Donatora, Zakład Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego powiadamia niezwłocznie osoba wskazana w „Akcie Donacji”.
 2. Osoba, o której mowa w pkt. 1. wraz z przekazaniem zwłok Donatora, zobowiązana jest przekazać jego kartę zgonu z adnotacją Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
 3. Przekazanie zwłok odbywa się w sposób zapewniający zachowanie godności należnej zmarłemu.
 4. Koszty transportu zwłok z miejsca odebrania do Zakładu Anatomii Prawidłowej ponosi Uniwersytet Medyczny.
 • §4

Uniwersytet Medyczny może odstąpić od przyjęcia zwłok, zwłaszcza gdy:

- zwłoki są w stanie rozkładu gnilnego;

- nastąpił zgon Donatora poza granicami kraju;

- u zmarłego zostało rozpoznane zakażenie WZW typu C, B, HIV lub inne choroby zakaźne;

- uczelnia nie dysponuje w danym momencie odpowiednimi warunkami, aby godnie przechowywać zwłoki.

           

 • §5

W przypadku nie wyrażenia zgody na donację zwłok przez rodzinę zmarłego (wbrew woli Donatora wyrażonej w „Akcie Donacji”) osoba, która złożyła oświadczenie o braku zgody na donację, jest zobowiązana do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Uniwersytet Medyczny związanych z transportem i przechowywaniem zwłok.

 • §6
 1. Przewidywany okres sekcjonowania zwłok wynosi 5 lat. W sekcjach uczestniczą nauczyciele akademiccy i studenci Uniwersytetu Medycznego. W zajęciach (sekcjach) nie uczestniczą osoby nieuprawnione.
 2. Obowiązek pochowania zwłok Donatora spoczywa na Uniwersytecie Medycznym.
 3. Po upływie okresu sekcjonowania, zgodnie z wolą Donatora w sprawie pochówku (zawartą w „Akcie Donacji”), zwłoki zostaną pochowane na koszt Uniwersytetu Medycznego w obrębie województwa dolnośląskiego, opolskiego lub lubuskiego.
 4. Pochówek obejmuje spopielenie zwłok lub pochowanie w trumnie na Cmentarzu Komunalnym - zgodnie z życzeniem Donatora zawartym w „Akcie Donacji”. Ceremonia pochówku odbywa się w obrządku świeckim.
 5. W przypadku wniosku członka rodziny Donatora o pochowanie zwłok w lokalizacji innej niż wskazana w ust. 3 wnioskodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku oraz kosztów pochówku na cmentarzu. Uniwersytet Medyczny pokryje jedynie koszty ewentualnego spopielenia zwłok zgodnie z wolą Donatora (zawartą w „Akcie Donacji”), które zostanie zrealizowane na terenie miasta Wrocławia.§
 • §7

Wszelkich informacji dotyczących „Programu Świadomej Donacji” udzielają pracownicy Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przy ul. Chałubińskiego 6A, tel. 71-784-00-79; 71-784-13-31.

 

 Zmieniony zarządzeniem nr 62/XV R/2017 Rektora UMW z dnia 7 czerwca 2017 r.

  

Plik do pobrania: AKT DONACJI