Zakład Anatomii Prawidłowej


 


1. W ZAKŁADZIE REALIZOWANE SĄ GRANTY NAUKOWE:

a. grant NCN OPUS 13 "U PROGU INDUSTRIALIZACJI - OCENA DOBROSTANU MIESZKAŃCÓW NOWOŻYTNEGO WROCŁAWIA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM" - kierownik projektu dr Paweł Dąbrowski (lata 2018-2020)

b. grant RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości) "Comparision of adult human placenta corrosive vasculature casts in normal pregnancy and in pregnancy complicated by a gestational hypertension" studenta Juranda Domańskiego, pod kierownictwem dr. Zygmunta Domagały (lata 2020-2021)

c. grant Funduszu Aktywności Studenckiej FAST "Muzeum Anatomiczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - historia, nauka, sztuka" realizowany przez studentów koła naukowego "Clinical and Dissecting Anatomy Students Scientific Club pod kierownictwem studenta Juranda Domańskiego i dr Zygmunta Domagały.

d. projekt dla młodych naukowców (lek Patrycja Sputa-Grzegrzółka) " Rola ekspresji periostyny, markerów przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego oraz TGF-beta  w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci".

2. W ZAKŁADZIE REALIZOWANY JEST PROGRAM "VISITING PROFESSORS":


a. w roku 2020 w ramach tego programu Zakład Anatomii Prawidłowej odwiedzi profesor Friedrich Paulsen (Vice President People Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Funktionelle und Klinische Anatomie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg). Projekt finansowany jest z budżetu miejskiego (fundusz Scientiae Wratislavienses) - WNIOSKODAWCA: dr Zygmunt Domagała


3. W ZAKŁADZIE REALIZOWANE SĄ BADANIA NAUKOWE (finansowane ze środków statutowych, własnych, STN lub sponsorskich)


a. Badania ultrasonograficzne różnych struktur morfologicznych człowieka w okresie prenatalnym, dziecięcym jak i u osób dorosłych.

b. Badania zmienności cech anatomicznych struktur kostnych szkieletu ludzkiego
 w kontekście zmian rozwojowych i patologicznych od pradziejów do okresu współczesnego, przy wykorzystaniu osteometrii, technik radiologicznych, mikroradiograficznych,

c. Badania rozwoju różnych struktur morfologicznych człowieka w okresie prenatalnym.

d. Badania procesu angiogenezy i limfangiogenezy w wybranych tkankach i narządach przy użyciu metod histologicznych, immunohistochemicznych oraz genetycznych (współpraca między Zakładem Anatomii a Zakładem Histologii i Embriologii).